Follow

Ja, front-facing camera’s ‘spiegelen’ het beeld. Neen, die ‘rechtse traantjes’ komen niet uit d’r linkeroog rollen.

(ochtendgrijs.be/notes/98179f3c)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!