De Gucht in de Knack: ‘Ik vind het niet juist dat CD&V’ers als [Coens] hun persoonlijke overtuiging met politieke middelen willen opleggen aan de rest van de samenleving.’

(ochtendgrijs.be/notes/3ad13cbe)

Follow

Die laatste in De Morgen: ‘De believers van de globale wereld gaan ervan uit dat de mens sterk genoeg is voor volledige zelfbeschikking. […] Ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen alles aankan. We moeten dus voor hen zorgen. […] Dat heet compassionate conservatism.’

(ochtendgrijs.be/notes/242e3819)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!