Follow

De groenen besturen federaal hoop en al een week mee en de Vlaamse regering gaat gelijk de verkeersbelasting flink opschroeven. Smart.

(ochtendgrijs.be/notes/60ccf376)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!