Follow

Heeft laatst, voor de vierde keer in drie jaar, iemand flink tegen mijn auto aan gezeten, en net als alle vorige keren heb ik door omstandigheden de reparatiekosten zelf mogen voorschieten. Nu, niet getreurd, weken later heeft m’n verzekering alsnog het geld overgemaakt. Naar de verkeerde rekening.

(ochtendgrijs.be/notes/985016f3)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!