Follow

Zo’n twee keer per week, als ik even niks beters te doen heb, probeer ik me met m’n Belgische eID aan te melden op de site van de Nederlandse belastingdienst. Nog nooit is me dat gelukt. Wel elke zoveel keer een andere foutcode. Verandering van spijs doet eten, right?

(ochtendgrijs.be/notes/c92d9396)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!