Follow

Over financiële openheid: zo’n @​mattiasgeniar die z’n maandelijkse inkomsten met de hele wereld deelt, kan ik ook wel waarderen.

(ochtendgrijs.be/notes/9311945a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!