Follow

Heeft twitter.com/IveMarx/status/131 herpost.

> Dat media die moeten verkopen ontieglijk veel aandacht besteden aan het leed van Calvo, dat kan ik begrijpen. Maar bij de VRT hebben ze nu toch echt wel hun prioriteiten niet op een rij. Het publieke belang ontsnapt me werkelijk volledig.

(ochtendgrijs.be/notes/c07c15b8)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!