Follow

Heeft tijd.be/politiek-economie/belg gebookmarkt.

Of het nu een effectentaks bis wordt, of een verkapte vermogenswinstbelasting: als die 250 à 300 miljoen euro moet opbrengen, betekent dat (iets meer dan) duizend euro per jaar per gezin met een nettovermogen van 1 mio euro.

> 250 000 huishoudens hebben een nettovermogen van minstens 1 miljoen[.]

(ochtendgrijs.be/notes/643d9c8e)

Kijk, ik héb geen miljoen euro, allez, nog niet. Maar een extra bijdrage van duizend euro zou voor mij _exactamundo_ nul boterhammekes minder eten betekenen. Ter vergelijking: de oude Vlaamse woonbonus levert mij(n gezin) jaarlijks nog altijd (iets meer dan) tweemaal 1520 euro – 50% van de maximale aftrek – op, en ook die mag gerust op de schop.

(ochtendgrijs.be/notes/788449d9)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!