Follow

Ben dan maar ’n nieuw Twitter-account begonnen. Alweer, en na tien maanden volstrekte – en dus zonder behoud van likes of volgelingen – afwezigheid. Niet omdat het er plots niet langer vol eikels zou zitten, maar om wat met de API te spelen. En omdat het helaas de enige manier is om met sommige internauten te interageren.

(ochtendgrijs.be/notes/c3d18bed)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!