Follow

Als antwoord op twitter.com/FriemelKubus/statu.

Ik wilde over dat ondertussen verwijderde mopje zeggen dat ’t inderdaad niet grappig was: tussen twee jaartallen hoort immers een half kastlijntje (‘en dash’, in ’t Engels) en geen ordinair liggend streepje (‘divisie’, weet Wikipedia).

Te laat.

(ochtendgrijs.be/notes/c8abff16)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!