Follow

Als antwoord op twitter.com/suegemelli/status/.

Ik heb zo ’ns twee dagen in een sociale werkplaats gestaan, voor ik er ‘omdat ik er onvoldoende de aandacht bijhield’ werd buitengegooid. Nu, op school heeft men me om exact die reden ooit een jaar laten overslaan; ik zeg dus niet dat het niet waar was.

(ochtendgrijs.be/notes/dff62036)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!