Nog eens op Twitter wezen kijken. Veel mensen, precies, die denken dat je voor een villa in de Kempen hárd moet werken. *glimlacht*

(ochtendgrijs.be/notes/df9c3a12)

Als antwoord op ochtendgrijs.be/notes/df9c3a12.

Kijk, ik ben een rasechte conservatief. Respect voor instellingen, ouderwets fatsoen en zo. Heb een bloedhekel aan de waan van de dag of emotioneel getier, zoals dat over een eventuele vermogens(winst)belasting. (Nederland gidsland, zeg ik.)

(ochtendgrijs.be/notes/0e6d9e74)

Follow

Als antwoord op ochtendgrijs.be/notes/0e6d9e74.

Afijn, nu m’n broker rente aanrekent, staat er op mijn zichtrekening plots een behoorlijke som. @​Porsche

(ochtendgrijs.be/notes/7a1cecd7)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!