Follow

Als antwoord op twitter.com/LodeCossaer/status.

Vlaams, zelfverklaard ‘liberalisme’: wanneer je een lagere belastingfactuur bepleit en dus het meest ranzige racisme wel móét goedpraten.

(ochtendgrijs.be/notes/f7b30b49)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!