Follow

Heeft tijd.be/politiek-economie/belg gebookmarkt.

Jij: ‘Hoe herken ik nu zo’n “hondenfluitje”?’

Bart De Wever: ‘Dat was cafépraat in een cafécontext. De dag dat ik hier op dit platform cafépraat verkoop, is er een probleem. Maar eerlijk gezegd: sorry, not sorry.’

(ochtendgrijs.be/notes/767f655e)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!