Follow

Heeft knack.be/nieuws/belgie/academi gebookmarkt.

> Menselijke kennis verwerven is […] een sociale en collectieve onderneming, en dat geldt bij uitstek voor wetenschap. Filosofen spreken over _sociale epistemologie_: slechts een minuscule fractie van wat we weten hebben we hoogstpersoonlijk onderzocht of uitgedokterd. Al de rest weten we via onze medemens.

(ochtendgrijs.be/notes/a5e5ac13)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!