Follow

Heeft tijd.be/dossier/weekboekbelegg gebookmarkt.

Ik heb de wielertoeristen op het terras de beurs […] niet aangeraden. Ze begonnen er zelf over. Een besnorde zestiger had al Tesla gekocht, een andere schepte op over Apple en nog een andere wou er niets mee te maken hebben omdat hij ooit veel verloren had aan Fortis en Dexia.

(ochtendgrijs.be/notes/c507cf45)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!