Follow

Echtgenote raakte recent d’r portefeuille kwijt – als-ie al niet gestolen werd – en is dus officieel een vreemdeling zonder papieren.

(ochtendgrijs.be/notes/06f83df8)

Lijkt erop dat iemand, voor de lol of zo, de halve inhoud ervan gewoon op de post heeft gedaan, of liever, lukraak in een postbus heeft gedumpt.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!