Follow

Kunstenaar Koenraad Tinel, vanmorgen op Klara:

Het leven is een boot, ge zit daarin. Ge kunt daar niet uit. Maar ge moet ‘m goed besturen. Il faut bien mener sa barque.

(ochtendgrijs.be/notes/546240d4)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!