Follow

Heeft tijd.be/netto/budget/geef-de-n gebookmarkt.

Voorlopig nul – en da’s niet erg. Mijn echtgenote noch ikzelf hebben een (Belgische) werkgever.

> Hoeveel consumptiecheques krijg ik?

(ochtendgrijs.be/notes/64fd5172)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!