Follow

Heeft knack.be/nieuws/belgie/de-winn gebookmarkt.

In Nederland, met sluitende begroting, met vermogenstaks, is de VVD al jaren de grootste. In Vlaanderen? Daar gaan privileges boven gezonde staatsfinanciën en een level playing field.

> Een cruciaal dossier is de vermogenstaks. Als de liberalen dat aanvaarden, dan dreigt de kiesdrempel in 2024.

(ochtendgrijs.be/notes/056cc28a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!