Waarin de auteur terecht (jong) beleggen in aandelen aanprijst, maar, en dat vind ik minder, toch vooral tégen een meerwaardebelasting pleit. ‘Dat onze jeugd zelf voor zijn pensioen zorgt’ tijd.be/opinie/algemeen/dat-on

Follow

‘Arbeid wórdt al zo zwaar belast’, luidt steevast de redenatie. Reden te meer om dáár iets aan te doen. (‘Omdat A, mogen we absoluut niet B’, is echt een heel bijzondere logica.) En als dat een bijdrage vergt van wie, mezelf incluis, ook met niets doen soms leuk verdient, dan moet dat maar. (Het handhaven enzovoort, dat is een andere discussie.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!