Follow

Ik zeg niet neen, maar da’s ook weg salariswagen, en welkom bpm, vermogenswinstbelasting, en jaarlijks bijgewerkt kadastraal inkomen, hé. ‘Laat Vlaanderen aansluiten bij Nederland’ tijd.be/opinie/algemeen/laat-v

Ik denk dat minstens een aantal voorstanders van een ‘kleine, performante overheid’ nogal gaan opkijken. (Overigens, de Nederlanders die ik spreek, en dat zijn er nogal wat, menen óók dat zij ‘belastingkampioen’ zijn. [Iedereen denkt dat van zichzelf, lijkt het wel.])

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!