Follow

Hahahaha. ‘[G]unstig voor het beurssentiment was dat Rusland een vaccin tegen het virus heeft goedgekeurd. De dochter van president Vladimir Poetin zou het middel volgens de president al met goed gevolg persoonlijk hebben getest.’

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!