Follow

Heb ik van Primetime Failure ooit de lof gezongen? If not, bij dezen. 4 Duitse dertigers die absoluut niks origineels brengen, maar ongegeneerd het materiaal van hun – en mijn – favoriete ’90s skatepunkbands recycleren. unclem.bandcamp.com/album/memo

(ochtendgrijs.be/notes/d0dd571a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!