Follow

Heeft tijd.be/netto/energie/beperk-u gebookmarkt.

Da’s meer dan de helft van wat dit gezin betaalt. (Maar het is dan ook het verschil tussen de absoluut duurste – die, denk ik dan, niemand afneemt – en de goedkoopste formule.) Technisch correct, maar erg relevant is het waarschijnlijk, zoals de meeste zulke artikels, niet.

> Een gezin met een gemiddeld jaarverbruik kan tot 393 euro op jaarbasis besparen door het goedkoopste stroomcontract te kiezen.

(ochtendgrijs.be/notes/2bceba9d)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!