Follow

Heeft tijd.be/netto/budget/u-ontvang gebookmarkt.

Ja, 20 euro die ik niet nodig had en toch ons allen vast weer een hoop geld heeft gekost.

> U ontvangt deze maand een extraatje boven op de kinderbijslag.

(ochtendgrijs.be/notes/7dce838a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!