Je vraagt je af voor wie ze dat liveblog nog bijhouden. Toch? Trouwe lezers kúnnen het niet ernstig nemen, en wie de beurs sowieso niet volgt, is er, denk ik dan, evenmin in geïnteresseerd.

Show thread

De zomerrally is maar in augustus begonnen. ‘De Bel20 index sloot 1,0 procent hoger, op 3.340,10 punten. Vorige week vrijdag sloot de Bel20 nog op 3.322,99 punten.’

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!