Follow

Mol, zo blijkt. ‘Het helpt niet dat we een verstedelijkt land met een hoge bevolkingsdichtheid zijn. [...] Waar stopt Antwerpen? De stadsgrenzen? Ekeren? Brasschaat?’ tijd.be/politiek-economie/belg

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!