Follow

De Knack-site is toch echt ongelooflijk. Ben je _als abonnee_ aangemeld, blokkeert uBlock Origin, met default instellingen, nog steeds ruim 200 requests, op één pagina. (Toegegeven, dat nummer is zo hoog omdat er op de achtergrond elke paar seconden ’n extra request plaatsvindt, maar toch. Waarom?)

(ochtendgrijs.be/notes/3c680a85)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!