Follow

Niks, in bijna alle gevallen en tendentieuze titels ten spijt. Wordt op een of andere manier níét vermeld: dat evenwel tot 240 euro aan roerende voorheffing op dividenden kan worden gerecupereerd. ‘Bij de uitbetaling van uw intresten of dividenden zal uw bankier roerende voorheffing inhouden. En die voorheffing is bevrijdend, wat betekent dat u hebt afgerekend met de fiscus.’

‘Wat wil de fiscus weten van uw beleggingen in België?’ tijd.be/netto/belastingen/aang

(ochtendgrijs.be/notes/6fb6011b)

Nu moet u weten dat ik in 2019 (in België) exactement €241,26 aan dividendbelasting heb betaald.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!