Follow

‘Politici en media scheppen een beeld van de werkelijkheid dat het gedrag van de kiezers stuurt. Je mag er nooit van uitgaan dat elke kiezer in staat is om de onzin te doorprikken en te zien waar het echt om gaat. De kiezer wordt gemanipuleerd.’ demorgen.be/nieuws/er-staat-ni

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!