Follow

Wat ’n onzin weer. Betaal liever zoveel mogelijk belasting, 50% dus, en verdien ineens ook véél meer dan de bovengrens. ‘Betaal zo weinig mogelijk belastingen op uw bijverdienste’ tijd.be/netto/belastingen/aang

Waarom zou je als fietskoerier onbelast 6000 euro willen bijverdienen wanneer je ook, ik zeg maar wat, als webdesigner een volledig belast veelvoud daarvan kunt bijverdienen? Niet je belastingtarief telt, hé, maar het bedrag onderaan de streep.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!