Follow

Is ‘oliesector’ een het-woord? Is ‘mogelijks’ algemeen Nederlands? En da’s dan een artikel dat elders al is verschenen. ‘Covid-19 heeft de oliesector een klap uitgedeeld die het (sic) mogelijks (sic) nooit meer helemaal te boven komt.’ apache.be/2020/06/15/de-weg-na

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!