Follow

'Wat we vandaag nodig hebben in België, en in andere Europese landen, is niet een verandering in hoe blanken zich noemen, of een nieuwe etiquette om over bepaalde onderwerpen te spreken. Wat we nodig hebben zijn afdwingende maatregelen vanuit het beleid om discriminaties aan te pakken op gebieden zoals werk, onderwijs en huisvesting.' knack.be/nieuws/belgie/discrim

Gedurfd, doch niet geheel onwaar: 'Niet gediscrimineerd worden is geen privilege, het is de standaardstatus waarvan iedereen zou moeten genieten. [...] Het echte voorrecht is dat van mensen die kunnen wegkomen met wangedrag, belastingontduiking, grote misdaden[.]'

Show thread

Nog: tegen semantische non-discussies, vóór quota. Onze samenleving is potdorie zo divers als de Canadese, maar dat gegeven zie je in het lerarenkorps of de ambtenarij hier veel en veel minder weerspiegeld – en dat is schadelijk (ja, óók voor bijvoorbeeld werkgevers, of de staatskas). orhanagirdag.com/zwarte-lijst/

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!