Follow

Heeft apache.be/2020/05/26/lachaert- gebookmarkt.

Onder welk van die twee valt “de invoering van een verplichte gemeenschapsdienst voor werkzoekenden”?

> “Er zijn altijd mensen binnen de partij die meer klassiek liberaal zijn, of sociaal-liberaal. Het is niet mijn bedoeling om dat allemaal uit elkaar te trekken”, vertelt Lachaert aan Apache.

(ochtendgrijs.be/notes/63a5e45a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!