Heeft demorgen.be/politiek/machtige- gebookmarkt.

Wat wil dat nog zeggen, dan?

> Het zit meer in de stijl, aanpak en persoonlijkheid van de twee kandidaten. De Oostendenaar staat voor een linkser, stedelijker liberalisme, de man van Merelbeke kleurt meer ‘economisch’ donkerblauw.

(ochtendgrijs.be/notes/f0953c27)

Follow

Laat me raden. Wat we naar aanleiding van deze crisis écht nodig hebben, is ... een lastenverlaging voor ‘wie onderneemt’?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!