Follow

Heeft demorgen.be/meningen/en-toen-k gebookmarkt.

> Wanneer iemand spreekt over dé allochtonen, dé moslims, dé vrouwen, dé transgenders, dan mag ik mijn gezicht niet afwenden in de opgeluchte wetenschap dat ik niet betrokken ben. Integendeel. Ik moet begrijpen dat hij het ook over mij heeft.

(ochtendgrijs.be/notes/c4fa941f)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!