Follow

Heeft tijd.be/politiek-economie/belg gebookmarkt.

Zijn het die bedrijven waarvan de toplui steevast austeriteit voorstaan?

> Een op vier Vlaamse bedrijven heeft onvoldoende geld voor heropstart.

(ochtendgrijs.be/notes/2d63b41a)

Gelukkig voor hen kunnen we vandaag met verse schulden de ondernemingen redden om daarna flink te gaan snijden in de sociale zekerheid, want de overheid had gedurende de zogenaamde vette jaren maar voldoende reserves moeten opbouwen en zo, zoals een degelijk geleid bedrijf. Het is immers ‘nu niet het moment om cadeaus uit te delen’.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!