Follow

Heeft demorgen.be/nieuws/moeten-we-s gebookmarkt.

Deden wij al voor de lockdown. (Ik bedoel, niet dat dat zó geweldig is, maar … wat voor belachelijke titel is dat eigenlijk?)

> Moeten we straks onze koorts laten meten voor we gaan werken?

(ochtendgrijs.be/notes/61d41c35)

Da’s dan wel weer gewoon waar, ook omdat de minste afwezigheid een doktersattest vereist. (Slim, van de huisartsenlobby.) ‘In België hebben we vaak de neiging om naar het werk te gaan als we “een beetje ziek” zijn, wat in deze omstandigheden absoluut niet kan.’

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!