Follow

Heeft tijd.be/opinie/column/Virale-h gebookmarkt.

> Als het goed gaat, hanteren [bedrijven] de marktlogica. Als het slecht gaat, willen ze steun en gered worden door klanten, medewerkers of een bail-out. [….] Wat gebeurt er als de crisis voorbij is? Terugschakelen tussen registers doe je niet ongestraft.

(ochtendgrijs.be/notes/9b26c47d)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!