Follow

‘Gebruik geen kraantjeswater voor het wassen van je auto’, horen we, een erg natte februari ten spijt, voor het derde jaar op rij. Zij het in april en niet in augustus.

(ochtendgrijs.be/notes/a34c3442)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!