Follow

Heeft tijd.be/markten-live/live-blog gebookmarkt.

Min 1,8 procent voor de S&P 500? Euh, enkele weken geleden waren dagverliezen van zes procent nog de normaalste zaak op aarde.

> Olieschok treft beurzen[.]

(ochtendgrijs.be/notes/42413a59)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!