Follow

Heeft demorgen.be/politiek/de-voorsp gebookmarkt.

Daar hád-ie nog gezeten, was hij er, bang voor het Belang, niet plots gaan lopen.

> Ik had graag in de regering gezeten, maar in het leven krijg je niet altijd wat je wil”, vertelde Theo Francken een week terug in Het Laatste Nieuws.

(ochtendgrijs.be/notes/d980673b)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!