Follow

Heeft tijd.be/markten-live/nieuws/al gebookmarkt.

Wat jammer, beste Tijd. ‘Te allen prijze’ is nochtans snel even gegoogeld. vrttaal.net/taaladvies-taalkwe

> [Handelaars] willen ten alle prijzen (sic) vermijden dat ze in mei vaten olie fysiek olie (sic) in ontvangst moeten nemen[.]

(ochtendgrijs.be/notes/be29bb6e)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!