Follow

Als antwoord op ochtendgrijs.be/notes/8c18d399.

Há: demorgen.be/meningen/die-mevro.

> Het is ook een beetje lachwekkend dat het meest individualistische volkje ter wereld [nu] klaagt over te weinig leiderschap en duidelijkheid.

Wij die teren op die onduidelijkheid, wij die gespecialiseerd zijn in achterpoortjes en uitzonderingen, wij die grossieren in eigen interpretaties.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!