Heeft apache.be/2020/04/11/privaat-v gebookmarkt.

Nogal wat kritiek in deze Week van Apache, op private equity, en grote bedrijven Philips en G4S. Terecht, vast, maar ’t is wél de politiek die steeds opnieuw klaarstaat om ze te bedienen.

(ochtendgrijs.be/notes/74b262c2)

Follow

Nog over die politiek. ‘Er is een kritische grens waarop telkens in het ootje genomen worden overgaat van brute pech naar politiek wanbeheer.’ demorgen.be/meningen/de-grens-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!