Follow

Heeft demorgen.be/nieuws/huurders-en gebookmarkt.

Verhuurders ook? Wel, daar belandt toch zo’n coronatoelage? (Ik weet dat het voor iedereen – behalve, lijkt het, voor ons – crisis is, maar het tempo waaraan onze verschillende tot voor kort [centrum-]rechtse herstelregeringen toelagen blijven toekennen, doet toch verbazen, hoor.)

> Huurders en verhuurders bundelen de krachten voor ‘coronatoelage’.

(ochtendgrijs.be/notes/40d91a18)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!