Follow

Heeft apache.be/2020/04/14/freelance gebookmarkt.

Alle bedrijven doen volop beroep op tijdelijke werkloosheid. Dat gezegd, je zóú denken dat de journalistieke sector in volle crisis op volle toeren draait. Al wordt er natuurlijk een enorme hoop rommel gewoon maar herkauwd.

> Alle redacties in ons land gebruiken ondertussen het systeem van tijdelijke werkloosheid en op sommige nieuwsvloeren worden journalisten verplicht om rustdagen en vakantie op te nemen.

(ochtendgrijs.be/notes/b6dc4839)

Waarom kiezen overigens zovelen voor dat statuut? Omdat het in vette jaren voordeliger is, dankzij de auteursrechtenregeling? Omdat het in een sector die almaar meer onder druk komt de enige manier is om een baan te bemachtigen? En als het allemaal zo dramatisch is, zonder mogelijkheid om zich te verenigen en een vuist te maken, is dat dan, de persvrijheid en -diversiteit ten spijt, geen steenhard signaal dat men maar naar iets anders op zoek moet? (Wat geenszins betekent dat dat makkelijk is.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!