Follow

Heeft tijd.be/tijd/algemeen/tien-gel gebookmarkt.

Bezit ‘enkele’ appartementen, drie oldtimers en een beursportefeuille, maar kent het verschil niet – of wil het niet kennen – tussen belastingen en sociale zekerheid.

> Harde werkers worden bestraft met hoge belastingen, die vervolgens te vaak worden omgezet in uitkeringen voor mensen die daar niets voor moeten doen.

(ochtendgrijs.be/notes/74959792)

Voor je begint: ik heb ook een – ongetwijfeld bescheidener – beursportefeuille. Staan hier ook twee BMW’s voor de deur, al is dat veeleer toevallig zo gekomen. Een harde werker ben ik evenwel nooit geweest, ’t zal dat zijn.

Zelfstandigen betalen ten andere wel degelijk minder sociale bijdragen dan werknemers (en hun werkgever voor hen) met dezelfde bruto-inkomsten. Maximaal 20,5%, en bovendien degressief en geplafonneerd, versus 38,07% (13,07% + 25%). Maar kunnen zich uiteraard extra en potentieel fiscaalvriendelijk verzekeren. Is het daarmee geweldig? Neen, maar zonder meer zitten zeuren helpt ook niemand vooruit.

Afijn, ik overdrijf. (Mijnheer wordt overigens ook uit de socialezekerheidskas betaald.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!