Follow

Heeft tijd.be/markten-live/nieuws/aa gebookmarkt.

Dít bedoel ik dus: Belgische beleggers waren ‘nooit eerder’ zo somber. Dat zou blijken uit de ‘beleggingsbarometer’ van ING, die – en let nu op! – in februari nog ‘Belgische beleggers geloven weer in de beurs’ kopte. Nochtans kun je met 100% zekerheid veel beter nu instappen dan eind februari.

(ochtendgrijs.be/notes/bf1f57a3)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!